Abdurrahman Şeref Bey Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Tarihçi ve devlet adamı. İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Eyüp mahalle okulunda, orta öğrenimini Eyüp Rüştiyesinde ve Galatasaray Sultanisinde yapmış; 1873’de okulu bitirdikten sonra tarih ve coğrafya Öğretmenliği ile göreve başlamıştı. Mahreç-i Aklam memur okulunda genel tarih, 1875’de Mekteb-i Sultanî’de (Galatasaray Lisesi) gramer ve imla öğretmenliği, I877’de Darülmuallimin’de genel tarih öğretmenliği yapmış, 1878’de Mülkiye Okulu Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. 1882’de Galatasaray Lisesi’nde İslam ve OsmanlI tarihleri öğretmeni, 1887’de Mülkiye Okulu Osmanlı tarihi, umran-ı coğrafya, istatistik öğretmeni, 1894’de 16 yıllık Mülkiye Okulu Müdürlüğünden sonra Mekteb-i Sultanî’ye müdür olarak getirilmiştir.

1894-1908 yılları arasında müdürlüğü devam etmiştir. Ayrıca, Darülfünunda devletler tarihi hocalığında bulunmuştur. II. Meşrutiyetten sonra Defter-i Hakani Nazın, altı ay sonra da ayan üyesi, 1909, 1911-1912 ve 1920 yılları arasında Maarif Nazın, 1909-1922 yılları arasında 13 yıl süre ile Osmanlı împaratorluğu’nun son vak’anüvisi, I. Dünya Savaşı yıllarında Ayan Meclisi ikinci reisi, 1925 yılına kadar Tarih-i Osmanî Encümeni reisi olmuştur. Son Osmanlı kabinelerinden İzzet Paşa Kabinesi’nde Posta ve Telgraf Nazırlığı yapmıştır. 1923 yılında Cumhuriyetin ilk Meclisine İstanbul milletvekili seçilmiş; en yaşlı üye olarak bu ikinci seçim dönemi, Meclis’te oturuma başkanlık etmiştir. Ayrıca Kızılay Başkanlığı da yapmıştır. 18 Şubat 1925’de 72 yaşında İstanbul’da ölmüştür.

Eserleri: Tarih-i Devlet-i Osmaniye (2 cild, 1897-1900) Tarih Musahabeieri (Makaleler, 1926 yeni yazı ile 1978); Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Lise ders kitabı, 1884, 1899); Tarih-i Asr-ı Hazır (1897); Zübdetü’l-Kısas (Lise ders kitabı, 2 cild, 1899): Harb-i Hazırın Menşe’i (1918); Lütfi Tarihi (8.cilt notlarla notlarla yazımı l011); “Sultan Abdülhamid-i Saniye Dair” (A.Refîk Altınay ile 1918); Topkapı Saray-ı Hümayûnu, (Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuasında tefrika); “Coğrafya-yı Umrani” (1894); İlm-i Ahlak (1889); İstatistik .

21 / Haz / 2018

Yorum Yazınız