Gazi Evrenos Bey

Rumeli ve Makedonya'nın Türklere açılışında büyük yararlıklar göstermiştir. Evrenus Bey, Karesioğullarının beylerindendi. Bu beyliğin önemli bir bölümü Orhan Bey tarafından alınınca, babası İsa Bey ile birlikte Osmanlı devleti hizmetine girdi. İsa Bey, Süleyman Paşa ile birlikte Rumeli fetihlerine katıldı. Bir akın sırasında şehit düştü.

Evrenus Gazi, Rumeli'de kurulan uçlarda görev aldı. Akıncıların Mariç vadisine ulaşması üzerine Lüleburgaz'a yerleşti. Keşan ve Dimetoka yöresini baskı altında bulundurdu. Süleyman Paşanın ölmesi üzerine Rumeli\'deki birliklerin başına gönderilen şehzade Murat Beyle birlikte Trakya\'nın doğu yöresini aldı. Orhan Bey\'in ölmesinden sonra hükümdar değişikliğinden yararlanan Bizanslılar, Lüleburgaz, Çorlu ve Malkara'yı geri aldılar. Fakat Türk birliklerinin başında bulunan Lala Şahin Paşa, Evrenus Bey ve Hacı İIbey, yeni hükümdarın gelmesine kadar Rumeli\'deki durumun tehlikeli bir hal almasını önlediler. Murat Beyin Rumeli'ye geçmesi üzerine Evrunus Bey, Keşan ve İpsala'yı aldı. Edirne\'nin fethi sırasında Sırplar üzerine gönderildi. Evrenus Bey, ilerleyerek Serez\'i aldı. Makedonya'ya yaptığı akınlarla önemli şehir ve kasabaları ele geçirdi.

Evrenus Bey, 1395'de vezir Çandarlı Halil Hayreddin Paşa ile Makedonya'nın fethine başladı. Manastır, ikinci kez ele geçirildi ve Ohri alındı. Arnavutluk'ta İlbasan taraflarına ve daha batıya kadar ilerledi. Evrenus Bey, bundan sonra hacca gitti. Dönüşünde Serez'e yerleşti. Birinci Kosova savaşında, onun tecrübesinden yararlanıldı.

Evrenus Bey, Yıldırım Bayezit'in hükümdar olmasından sonra altı yıl sürekli olarak Arnavutluk'a akın yaptı. Niğbolu savaşına ve Eflak seferine katıldı. Ankara savaşında uğranılan yenilgiden sonra padişah olan Süleyman Çelebi'nin yanında bulundu. Onun öldürülmesinden sonra ihtiyarlığını ileri sürerek şehzadeler arasındaki çarpışmalara katılmak istemedi. Rumeli'de hükümdar olan Musa Çelebi'nin çağrısını kabul etmedi. Onun baskı yapması üzerine, Çelebi Mehmet'e el altından Rumeli\'de nasıl davranması gerektiğini bildirdi. Çelebi Mehmet, Rumeli'ye gelince Öteki uç beyleriyle birlikte ona katıldı. Evrenus Bey, oldukça ileri bir yaşta iken öldü. Vardar Yenicesi'ndeki türbesine gömüldü. Evrenus Beyin burada cami, medrese ve imareti vardır.

07 / Tem / 2018