Misak-ı Milli

Erzurum ve Sivas kongrelerinde vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda alınan kararların son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde kabul edildiğini açıklayan bildiri.(28 Ocak 1920).

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi, İstanbul'da düşman savaş gemilerinin top namlularını üzerine çevirdiği bir binada toplandı (12 ocak 1920). Mebusların (milletvekillerinin) bir bölümü, Felah-ı Vatan grubunu oluşturdular. Bu grup, Erzurum ve Sivas kongrelerinin kararlarına uygun olarak Milli Misak'ı (Milli Ant) hazırladı ve Mebuslar Meclisine kabul ettirdi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin yaptığı en önemli iş bu oldu.

Milli Misak, Türklerin hangi koşullarla barış yapacaklarını bildiren bir belge idi. Bütün dünyaya yayılan bu belgenin özeti şöyledir:

  1.  Mondros ateşkes antlaşması imza edildiği sırada düşman ordularının işgali altında bulunan ve ahalisinin çoğunluğu Arap olan yerlerin geleceği, buralardaki halkın oyuna göre kararlaştırılacaktır. Mondros ateşkes antlaşması sının içinde kalan Türk vatanı bölünmez bir bütündür.
  2.  Anavatana katılmış olan Üç sancakta (Kars, Ardahan, Artvin) gerekirse halkın oyuna baş vurulması kabul edilir.
  3.  Batı Trakya hakkında alınacak karar, halkın, özgür olarak vereceği oya uygun olmalıdır.
  4.  Hükümet merkezi olan İstanbul şehri ile Marmara denizinin güvenliği korunmalıdır. Bu durum kabul edilmek koşuluyla Boğazların ticaret gemilerine açık bulundurulması için, bizimle öteki ilgili devletlerin verecekleri karara uyulacaktır.
  5.  Komşu ülkelerdeki Türk azınlıklara hangi haklar veriliyorsa, bizim ülkemizdeki azınlıklara da aynı haklar tanınacaktır.
  6.  Her bakımdan tam bir bağımsızlığa kavuşmamış İçin kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.

Türk milleti, Kurtuluş Savaşı sonunda Milli Misak'ı gerçekleştirmiştir.

03 / Ağu / 2018