Tevfik Fikret

tevfik fikret

Mutasarrıf Hüseyin Efendi'nin oğludur. Galatasaray Sultanisi'nde okudu. Yazar öğretmenlerden edebiyat dersleri gördü. Şiir yazmaya başladı. 1838'de Galatasaray Sultanisi'ni bitirdikten sonra memur oldu, öğretmenlik yaptı.

Servet-i Fünun dergisinin edebiyat bölümü başyazarı oldu. Bu dergide genç yazarlar bir araya geldi. 1901'de Servet-i Fünun'dan ayrıldı. 1905'te öğretmen olduğu Robert Kolej'in yanında, Aşiyan adını verdiği, bugün müze olan evini yaptırdı, ikinci Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra Hüseyin Cahit ile birlikte Tanin gazetesini çıkardı. 1909'da Galatasaray Sultanisi müdürü oldu. Okulda bir çok yenilik yaptı. Bir yıl sonra müdürlükten ayrıldı, Robert Kolej'deki görevine döndü. Hüseyin Cahit ile arası açıldığı için Tanin Gazetesi'nden ayrıldı. Darülfünun'daki (üniversite) görevini de biraktı.

Tevfik Fikret, ilk şiirlerini daha çok divan edebiyatı kurallarına uygun olarak yazdı. Aruz veznini ustalıkla kullandı. Batılı şairleri tanıdıktan sonra şiirlerinde köklü bir değişiklik görüldü. Arı ve duru bir Türkçe ile şiirler de yazdı. Hece veznini de kullandı. Başlıca eserleri, "Rübabı Şikeste", "Haluk'un Defteri"; "
şermin", "Tarih-i Kadim", "Rübabın -Cevabı" ve "Doksanbeşe Doğru" dur.

30 / Haz / 2018